§ 8

 1. Dokonując rezerwacji Najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 20 maja 2022 roku.

 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Stępińska 22/30, Warszawa 

+48 668 010 587

§ 1

 1. Właścicielem i zarządzającym studiem fotograficznym Studio Ryś (dalej jako „Studio”) jest Michał Roguski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMSOFT Michał Roguski, Trakt Lubelski 251b, 04-667 Warszawa (dalej jako „Wynajmujący”).

 2. Studio stanowi pomieszczenie o powierzchni 110 m2, wyposażone w sprzęt wymieniony w zakładce SPRZĘT

 3. Wynajem Studia jest możliwy 24h, 7 dni w tygodniu

 4. Korzystać ze Studia na podstawie niniejszego Regulaminu mogą osoby fizyczne lub prawne (dalej jako „Najemcy”).

 5. Przeznaczeniem Studia jest realizacja w nim sesji fotograficznych oraz nagraniowych. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym, Studio może zostać udostępnione do innych celów m.in.: szkolenia, spotkania, warsztaty.

§ 2

 1. Wynajem obejmuje prawo korzystania w umówionym czasie ze Studia wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem opisanym w §1 ust. 2.

 2. Sprzęt stanowiący wyposażenie Studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do sposobu jego eksploatacji należy niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym lub osobą obsługującą Studio.

 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu w Studiu należy niezwłocznie zgłaszać Wynajmującemu lub osobie obsługującej Studio.

 4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby nie uległ on uszkodzeniu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osób trzecich, które przebywają w Studio razem z nim. Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w Studio razem z nim.

 5. Oświetlenie studyjne może być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. Wynajmujący może odmówić korzystania z zarezerwowanego sprzętu w przypadku stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji.

 6. Pomieszczenie i wyposażenie Studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem korzystania. Najemca jest zobowiązany odstawić meble i rekwizyty na miejsce.

 7. Wynoszenie sprzętu lub innego wyposażenia poza Studio, bez względu na wartość tych rzeczy, jest zabronione.

 8. Wynajmujący informuje, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie całego Studio prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie osoby przebywające z nim w Studio.

 9. W Studio zabrania się używania kolorowych proszków, brokatów, rozpryskiwania farb i używania otwartego ognia (w tym sztucznych ogni, papierosów etc.). Użycie tych przedmiotów będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za sprzątanie/malowanie Studia w wysokości 300 zł.

 10. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia w czasie wynajmu (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) tła kartonowego w wysokości 40 zł/metr.

 11. Bezwzględnie zabrania się wchodzenia, skakania, najeżdżania na łuk cykloramy.

 12. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty spowodowanego w czasie wynajmu ponadstandardowego zabrudzenia cykloramy w wysokości 100 zł.

§ 3

 1. Wykorzystanie Studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia Studia w przypadku prowadzenia w nim przez Najemcę lub osoby trzecie działań zakazanych przez prawo.

 2. W przypadku wykonywania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność.

 3. Wszystkie osoby przebywające w Studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w towarzystwie prawnego opiekuna bądź innej osoby pełnoletniej.

§ 7

 1. Rezerwacji Studia można dokonać mailowo info@studiorys.pl, SMS lub za pośrednictwem serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, komunikator Messanger.

 2. Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Wynajmującego tą samą drogą, jaką Najemca się z nim skontaktował. W przypadku gdy Wynajmujący nie potwierdzi rezerwacji, rezerwacja nie jest skuteczna.

 3. Wynajmujący na wszystkie wiadomości i zapytania wysłane kanałami , o których mowa w ust. 1, odpowiada maksymalnie do godz. 22. Na wszystkie wiadomości i zapytania wysłane po godz. 22, Wynajmujący odpowie następnego dnia.

 4. Płatności można dokonać na miejscu w Studio: gotówką lub kartą płatniczą.

 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Najemcy znajduje się w Polityce Prywatności.

 6. W przypadku opublikowania przez Najemcą w serwisach społecznościowych zdjęć/video/relacji z sesji w Studio, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia tych relacji we własnych sieciach społecznościowych z oznaczeniem ich autora.

§ 6

 1. Ceny wynajmu podane są w cenniku znajdującym się w zakładce: CENNIK (dalej jako „Cennik”)

 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto. Doliczony do nich zostanie 23% VAT.

 3. Na prośbę Najemcy Wynajmujący wystawi fakturę VAT. Chęć uzyskania faktury należy zgłosić przed dokonaniem opłaty za najem.

 4. Minimalny czas wynajmu Studia to 2 godziny.

 5. W przypadku odwołania rezerwacji Studia mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu, Najemca jest zobowiązany zapłacić 100% opłaty zgodniej z Cennikiem za dokonaną rezerwację. 

 6. W przypadku odwołania rezerwacji Studia mniej niż 48 godzin, lecz nie później niż 24 godziny przed datą wynajmu, Najemca jest zobowiązany zapłacić 50% opłaty zgodniej z Cennikiem za dokonaną rezerwację.

 7. Niestawienie się w zarezerwowanym terminie jest równaznaczne z odwołaniem rezerwacji o której mowa w ust. 5

 8. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest jednorazowo. W przypadku zmiany terminu w okresach, o których mowa w ust. 5 i 6, Najemca ma obowiązek uiścić wymienione tam opłaty. Zmiana terminu wcześniej niż na 48 godzin przed pierwotnym terminem nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Odwołanie zmienionej rezerwacji, bez względu na czas odwołania, wiąże się z koniecznością zapłaty 100% opłaty zgodnej z Cennikiem.

 9. Czas trwania wynajmu Studia liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją, do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji. O godzinie zakończenia rezerwacji Najemca oraz wszystkie towarzyszące mu osoby muszą opuścić Studio.

 10. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia Studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

 11. Spóźnienie nie powoduje przedłużenia czasu najmu.

 12. Przedłużenie najmu może nastąpić wyłącznie, gdy pozwala na to grafik rezerwacji.

 13. W przypadku wydłużenia czasu najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Przedłużony czas ponad 15 minut po zakończeniu rezerwacji liczony jest jako kolejna pełna godzina zgodnie z opłatami podanymi w Cenniku.

§ 5

 1. W Studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów jeżeli nie wynika to z potrzeby sesji.

 2. Wynajmujący ma prawo odmówić wstępu do Studia osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem innych używek.

§ 4

 1. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie. 

 2. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób trzecich przebywających z nim w Studio, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu, jak też za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 3. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (np. dostęp do Internetu), jak również za utrudnienia związane z pracami wykonywanymi na zewnątrz lub w pomieszczeniach sąsiadujących ze Studiem.

REGULAMIN